Menu

Garantie en Boekingsvoorwaarden

Garantie

STO Reisgarantie

Alle reizen van Andalusië Fietsreizen vallen onder de STO reisgarantie.

Voor jou als reiziger betekent dat de zekerheid dat wat er ook gebeurt jij je geen zorgen hoeft te maken. Kan de reis onverhoopt niet doorgaan of afgebroken worden dan krijg jij je geld terug. Mocht er hier iets gebeuren waardoor ik mijn verplichtingen niet na kan komen dan heb jij de zekerheid dat je netjes naar huis kunt.

Lees hier meer over de STO – reisgarantie

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisateis (VvKR)

Andalusië Fietsreizen is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.

Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Lees hier meer over de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Extra Garantie van Andalusië Fietsreizen

Andalusië Fietsreizen biedt de unieke garantie dat jouw geboekte reis altijd doorgang kan vinden, ongeacht het aantal deelnemers van de reis. Wij hebben als standplaats Ronda in Andalusië en we staan hier hoe dan ook klaar voor de organisatie van jouw fietsreis. Wij zijn dus niet afhankelijk van een minimumaantal deelnemers om de reis door te laten gaan. Boek je bij ons dan is je vertrek “GEGARANDEERD”!

Boekingsvoorwaarden

  1. Verantwoordelijkheden
  2. De reserveringsopdracht
  3. Betalingsvoorwaarden
  4. Annuleringsvoorwaarden
  5. Garantieregeling
  6. Aansprakelijkheid
  7. Documenten
  8. Klachten
  9. 1.         Verantwoordelijkheden

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van uw juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres.
Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van een geldig reisdocument en dat u behoorlijk verzekerd bent voor kosten in geval van ziekte en/of ongeval dan wel calamiteiten gedurende de reis (middels een ziektekostenverzekering en/of een reisverzekering).
Bij uw boeking zullen wij u binnen 2 werkdagen een bevestiging toezenden. Na ontvangst van de bevestiging hebt u 2 werkdagen de tijd om eventuele fouten in de bevestiging door ons te laten herstellen.

2.         De reserveringsopdracht

Onder de opdrachtgever wordt begrepen de persoon die onder zijn naam de boeking bij Andalusiëfietsreizen verzorgt.
U dient voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende uzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) aan ons te verstrekken.
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte boeking(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat zijn naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook de kosten die wij moeten maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
Alle mededelingen van Andalusiëfietsreizen zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

3.         Betalingsvoorwaarden

Bij het boeken van uw reis bij Andalusiëfietsreizen verlangen wij een aanbetaling van 20% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient binnen 14 dagen na het verzenden van de bevestiging c.q. factuur voldaan te worden. U betaalt aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Zie hier onder bij punt 5. Garantieregeling.
Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk 6 weken voor de reisdatum door ons te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
Boekt u uw reis bij ons binnen 6 weken voor aanvang van uw vakantie dan dient u de volledige reissom in 1 termijn te betalen binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging doch uiterlijk 7 dagen voor de eerste reisdag.
Indien de (aan)betaling niet en/of niet tijdig geschiedt, bent u in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Alsdan zal het bepaalde in artikel 4 (annuleringsvoorwaarden) onverkort van toepassing zijn. Voor zover in die situatie recht zou bestaan op restitutie van een deel van het bedrag, geschiedt deze restitutie uitsluitend aan de opdrachtgever.

4.         Annuleringsvoorwaarden

Bij het annuleren van uw reservering brengen wij u de volgende kosten in rekening:
tot 6 weken voor vertrek 40% van de totale reissom,
tot 3 weken voor vertrek 50% van de totale reissom,
tot 1 week voor vertrek 75% van de totale reissom,
vanaf een week voor vertrek de totale reissom,
U kunt zich verzekeren voor de gevolgen van een annulering middels een annuleringsverzekering

5.         Garantieregeling

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Andalusië Fietsreizen gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Andalusië Fietsreizen ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Andalusië Fietsreizen maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Andalusië Fietsreizen. Alleen in geval dat Andalusië Fietsreizen in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

6.         Aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om uw reis tot een succes te maken en u een aangename fietsvakantie te bezorgen. In het geval van klachten en of tekortkomingen zullen wij ons uiteraard direct inspannen om deze naar tevredenheid voor u op te lossen.
Mocht onverhoopt sprake zijn van schade dan gelden navolgende regels.
De aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de door ons ingeschakelde dienstverleners c.q. de eventuele daaruit voortvloeiende schadevergoedingsplicht wordt voor Andalusiëfietsreizen beperkt tot maximaal driemaal de reissom..
Voor zover Andalusiëfietsreizen zelf toerekenbaar te kort schiet en u daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde reissom dan wel tot het bedrag dat door de verzekering van Andalusiëfietsreizen wordt gedekt en wordt uitgekeerd. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet en/of roekeloos handelen door Andalusiëfietsreizen.
Andalusiëfietsreizen is ten slotte niet verantwoordelijk voor het al dan niet tijdig arriveren op de plaats van bestemming (en bijvoorbeeld het missen van aansluitingen). U dient hiervoor zelf zorg te dragen.

7.         Documenten

Voor uw fietsreis in Andalusië dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort)
Als u de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) reisdocument, komen de kosten voor alle daaraan verbonden gevolgen voor uw eigen rekening.
U bent zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart, rijbewijs en groene kaart.
Andalusiëfietsreizen adviseert u uw bestaande verzekeringen goed na te kijken en indien blijkt dat deze uw reis niet voldoende dekken alsnog een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering af te sluiten.

8.         Klachten

Bij aanvang van uw reis zal onze begeleider zich op de dag van aankomst aan u voorstellen en zijn gegevens bij u achterlaten zodat u hem tijdens uw verblijf kunt bereiken.
Mochten zich onverhoopt klachten voordoen tijdens uw verblijf maakt u dit dan vooral kenbaar aan de hotelhouder waar u verblijft. Deze is ter plaatse en kan het snelst voor een oplossing zorgen. Mocht dit niet lukken neem dan contact met ons op zodat wij in overleg met u naar een oplossing kunnen zoeken.
Klachten over een door Andalusiëfietsreizen gemaakte reservering, resp. over door ons verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van uw reis of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij ons worden ingediend.

Andalusiëfietsreizen
Onderwijsboulevard 566
5223 DN ‘s-Hertogenbosch

Inschrijving Kamer van Koophandel:
Andalusiëfietsreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17188846 .

Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdende met de reisovereenkomst, zal de Nederlandse rechter binnen het arrondissement Den Bosch exclusief bevoegd zijn om te oordelen.